top of page

תקנון – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מרכז הסימולציה (להלן: "המרכז")

 

ברוכים / ברוכות הבאים / באות לאתר מרכז הסימולציה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


1.    סעיפים כלליים והגדרות

1.1.    שימוש באתר משמעו קבלה והסכמה לכל תנאי תקנון זה. 
1.2.    אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מכל הסכם אחר שבין המשתמש/ת למרכז הסימולציה, אלא להוסיף להסכם כאמור בלבד. כל זכויות מרכז הסימולציה עפ"י דין אף הן נוספות להוראות תקנון זה.
1.3.    השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות מרכז הסימולציה. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. 
1.4.    אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או בניגוד לתקנון זה. 
1.5.    אין לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר. 
1.6.    . על תקנון זה אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע. 
1.7.    למרכז הזכות להפסיק / למנוע שימוש באתר ע"י משתמש/ת שהפר הוראות תקנון זה.
1.8.    בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שלצידם:
1.8.1.    "האתר"- אתר אינטרנט זה המשמש לרישום ולהשתתפות בקורסים במרכז הסימולציה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן: "האוניברסיטה") לרבות: הדרכות ו/או קורסים ו/או תרגולים ו/או סמינרים רשתיים  לרבות אבל לא רק זום ו/או וובינר וכיו"ב' ו/או כל אמצעי אחר שייעשה בו שימוש באתר.
1.8.2.    "המשתמש/ת" - מי שמבצע פעולות דרך האתר בין באופן חד פעמי ובין בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו, בין אם ניתנה לו הרשות לעשות שימוש באתר ובין אם לאו. 
1.8.3.    "המידע / התכנים"- מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן המוצג בקורסים ובאתר, בכל צורה שהיא ו/או כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, מאגר נתונים וממשק .
1.8.4.    "הקורסים"- קורסים הניתנים במרכז לסימולציה של האוניברסיטה כפי שיהיו מעת לעת, ברשימה המופיעה ומתעדכנת באתר.

2.    הגבלת אחריות

2.1.    המרכז רשאי לעשות כל שינוי באתר ו/או בקורסים בכל עת, מכל סיבה ובלי הודעה מראש .
2.2.    תכנים ומידע הנוגעים למצבים רפואיים בקורסים או באתר לא ייחשבו כהמלצה ו/או עצה רפואית ו/או טיפולית ו/או חוות דעת מקצועית ו/או התייעצות עם מומחה ו/או קבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא, ויש לפנות לרפא המטפל לקבלת חוות דעת מותאמת ואישית ביחס לכל מצב רפואי כאמור. 
2.3.    ידוע למשתמש כי תיתכנה תקלות באתר, לרבות כאלו אשר תעכבנה / תמנענה רישום ו/או השתתפות בקורס/ים. המרכז יטפל בכל תקלה ביעילות ובמהירות. המשתמש מאשר כי לא תהיינה לו טענות ותביעות כנגד האתר, מכל מין וסוג כאמור, בגין תקלות כאמור.
2.4.    מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע"י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמרכז לא תהא כל אחריות בגינה.
2.5.    המרכז אינו אחראי לפגם ו/או תקלהו/או וירוס בתוכנה המפעילה את האתר.

3.    זכויות קניין רוחני

3.1.    כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג באתר, בתכנים הכלולים בו ובקורסים, שייכות באופן בלעדי למרכז. בלא למעט מכלליות האמור לעיל, המרכז הינה הבעלים ו/או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בקורסים השונים, לרבות בין היתר: שמם, עיצובם, תוכנם, יישומם, קוד מחשב / קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, מידע סודי, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים, שמות מסחריים, סימני השירות וכל הסימנים האחרים המצויים עם או בלי שמה של האוניברסיטה / המרכז עליהם, המשמשים והמוצגים באתר ו/או בקורסים השונים ו/או חומרים ו/או תכני הקורסים, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא בהם.
3.2.    חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת.
3.3.    אין לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר.
3.4.    המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של זכויות הקניין הרוחני, בכלל זה ובמיוחד- הקורסים ותכניהם, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ויקנו למרכז את כל הזכויות הקיימות בדין לצורך הגנה על זכויותיו.
3.5.    שם המשתמש / סיסמה לאתר ניתנים לו בלבד ואין להעבירם או לתת לצד ג' זכות שימוש בהם, ו/או לאפשר גישה לאתר באמצעות שם המשתמש / סיסמה לצד ג' כלשהו.

4.    הסכמה לשימוש בפרטי המשתמש וקבלת הודעות

המשתמש/ת מאשר/ת למרכז לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר ובפרטי ההתקשרות עמו/עמה בעת הרישום לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמרכז מציע ו/או יציע למשתמש/ת. המשתמש/ת מאשר למרכז לפנות אליו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו או לצג הטלפון הסלולרי שלו לצורך יידוע הנוגע לקורס/ים אליהם נרשמו או לקורסים אחרים שמציע המרכז. למשתמש /ת לא תהיה כל טענה נגד המרכז בגין כך.

 

אני מסכים / מסכימה
5.    אבטחת מידע
המרכז ינקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, ולאבטחת המידע באתר ככלל.  עם זאת אין המרכז מתחייב לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפה של מידע שיוצג באתר. המרכז אינו מתחייב לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי האוניברסיטה / המרכז  וככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא יישא המרכז בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. במקרה של אירוע כאמור יפעל המרכז עפ"י דין ועפ"י הנחיות הרשויות המוסמכות.


6.    פרטיות

6.1.    לצורך הרישום לקורס/ים יהיה עליך לספק פרטים אישיים כגון: שם מלא, טלפון, מספר ת.ז, כתובת, דוא"ל ומידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי, הרשמה ואבטחה , מידע על מגדרך ו/או כל מידע מזהה אחר ככל שיידרש בהתאם לצורך.
6.2.    עליך למסור מידע כאמור באופן נכון אמין ומדויק , בשמך ועבור עצמך בלבד.
6.3.    בהרשמתך, הנך נותן/ת את הסכמתך להיכלל במאגרי המידע שמנהל המרכז בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

7.    רישום לקורסים באתר

7.1.    ככל שקיימות דרישות סף לרישום לקורסים- הן תצוינה באתר.
7.2.    אופן הרישום הינו בהתאם למפורט באתר. תשלומים יבוצעו במערכות הסליקה הקיימות באתר. המרכז אינו מתחייב לפעילות התקינה של מערכת הסליקה. במקרה בו לא ניתן להסדיר תשלום באמצעות מערכת סליקה, מכל סיבה באשר היא, על המשתמש לפנות למערכת התמיכה של האתר.

7.3.    לאחר הזנת פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אין באישור האמור כדי להוות אישור על השתתפות בקורס.
7.4.    אישור על השתתפות בקורס יישלח, בצירוף חשבונית/ קבלה, באמצעות הדוא"ל תוך 24 שעות, והוא מותנה ב:
7.4.1.    מקום פנוי בקורס;
7.4.2.    מספר מינימום של משתתפים עפ"י הגדרות הקורס הרלוונטי.
רק קבלת אישור+ חשבונית / קבלה מהווים אישור על שריון מקום בקורס.
7.5.    המרכז רשאי לבטל או לדחות מועד קורס לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בגין מיעוט משתתפים. המרכז יציע למשתמש/ת שנרשמו לקורס שבוטל להצטרף לקורס נדחה. למשתמש/ת לא תהינה טענות כנגד המרכז בגין ביטול קורס, אף אם לא יצטרף לקורס נדחה.
7.6.    המרכז רשאי לא לאשר רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכלל זאת: בשל מסירת פרטים שגויים, או בשל חוב למרכז בגין קורס קודם.
7.7.    ביטול רישום: 
7.7.1.    ביטול רישום ע"י משתמש/ת: באמצעות פנייה כתובה למייל: poc.soroka@gmail.com תוך עד 14 ימי עסקים, ובלבד שהקורס טרם התחיל. במידה ונמסרו למשתמש פרטי גישה לקורס און-ליין, הוא אינו רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, בשל שום סיבה שהיא, עפ"י חוק הגנת הצרכן ועפ"י חוק המחשבים – קורס נחשב למידע ולכן לא ניתן לבטלו.
7.7.2.    אישור ביטול יישלח לדוא"ל המשתמש/ת .
7.7.3.    החזרים כספיים: 
7.7.3.1.     החזר מלא יינתן במקרה של ביטול עסקה בזמן שעד 20 ימי עסקים לפני מועד הקורס המבוטל.
7.7.3.2.    מחצית מסכום ההזמנה: במקרה ביטול מהיום ה-20 לפני תחילת הקורס ועד 10 ימים לפני תחילת הקורס ובנוסף יקוזזו דמי טיפול ועמלת סליקה.
7.7.3.3.    בגין ביטול בפרק זמן קצר מ- 10 ימים לפני תחילת הקורס לא יינתן כל החזר.
7.7.3.4.    ידוע למשתמש/ת כי על המרכז לתכנן את מועדי הקורסים לרבות מספר המשתתפים בהם, וכי ביטול השתתפות עלול להסב למרכז נזק, עד לכדי ביטול / דחיית קורס.
7.7.3.5.    החזר מלא/ חלקי יינתן עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת אישור ביטול ותלוי במועד הזיכוי / חיוב של המשתמש/ת.
7.7.4.    סליקה: רישום לקורסים יעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל . המרכז רשאי שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתו
.
8.    שונות

8.1.    מחירי הקורסים באתר כוללים מע"מ. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים. 
8.2.    המחיר בו יחוייבו משתמשים בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת . מחירים יכולים להשתנות עפ"י שיקול דעת המרכז.
 

bottom of page